NSCIC 2019

Register for Presenter

ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความวิจัย

Register for Participants

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

Submission/Assess Paper

เข้าสู่ระบบเพื่อส่งบทความ/ประเมินบทความ

Report of Registration

รายงานผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
Date Event
1 ต.ค. - 15 พ.ย. 2561 เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น http://nscic2019.skru.ac.th/
30 พ.ย. 2561 ประกาศผลการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
15 ธ.ค. 2561 นักวิจัยปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยส่งบทความแก้ไขและไฟล์
15 ธ.ค. 2561 กำหนดลงทะเบียนวันสุดท้ายสำหรับผู้นำเสนอบทความ
13 ม.ค. 2562 กำหนดลงทะเบียนวันสุดท้ายสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวันประชุมวิชาการ
7 - 8 ก.พ. 2562 วันประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา