NSCIC 2019

Submission/Assess Paper

เข้าสู่ระบบเพื่อส่งบทความ/ประเมินบทความ

Report of Registration

รายงานผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
Date Event
1 ต.ค. - 15 พ.ย. 2561 เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) รอบที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น http://nscic2019.skru.ac.th/
15 ธ.ค. 2561 ประกาศผลการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน รอบที่ 1
16 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2561 เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) รอบที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น http://nscic2019.skru.ac.th/
5 ม.ค. 2562 ประกาศผลการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน รอบที่ 2
13 ม.ค. 2562 กำหนดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานประชุมวันประชุมวิชาการ
13 ม.ค. 2562
20 ม.ค. 2562
นักวิจัยปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยส่งบทความแก้ไขและไฟล์
20 ม.ค. 2562 ชำระเงินวันสุดท้ายสำหรับผู้นำเสนอบทความและผู้เข้าร่วมงานประชุมวันประชุมวิชาการ
7 - 8 ก.พ. 2562 วันประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา