NSCIC 2019

อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทผู้เข้าร่วมการประชุม ค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอ(อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา) มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 1,000 บาท
ผู้นำเสนอบุคคลทั่วไป(อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา ) 2,500 บาท
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 600 บาท

กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนวันสุดท้าย วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (สำหรับผู้นำเสนอบทความ)
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช)

ช่องทางการชำระเงิน


ชื่อบัญชี : นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส
หมายเลขบัญชี : 691-252408-1(บัญชีออมทรัพย์)
ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
สาขา : สามแยกสำโรง (สงขลา)


การส่งหลักฐานการชำระเงิน

โดยส่งมาทาง อีเมล์ : sciencewebmaster@skru.ac.th
* รบกวนส่งแบบฟอร์มการชำระเงิน วันเดียวกันกับที่ท่านโอนเงิน

หมายเหตุ : สำหรับค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทการชำระเงิน) สมัครแล้วไม่สามารถมานำเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี