NSCIC 2019

         เป็นการนำเสนอ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ) ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใน 6 สาขา ดังนี้
  1. วิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ประยุกต์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / เกษตรศาสตร์
  4. การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
  6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation)
  2. การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

นำเสนอด้วย Power Point (version 2007, 2010) เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที (รวมเวลาถาม – ตอบ)

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation)

ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 80x120 ซม. (แนวตั้ง) ผู้นำเสนอต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ โดยสามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (Paper review) จะได้รับการตีพิมพ์เป็น Proceedings ของการประชุมและส่งให้เจ้าของ ผลงานวิจัยในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ http://nscic2019.skru.ac.th/